ECOIS-Nieuwsbrief maart 2011 over jaarcongres, Moodle-training, gaming, overheid en e-learning, vier-in-balans model, interessante websites enz.

Oorspronkelijke publicatiedatum 25 maart 2011

Ecois-nieuwsbrief maart 2011

Ecois-logo

Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname


In deze nieuwsbrief:

 1. Kom naar de ECOIS-jaarconferentie op woensdag 13 april 2011
 2. Training “Moodle voor docenten”
 3. Studie-avond over gaming; aanloop tot nieuwe cursus
 4. Surinaamse overheid op vier fronten actief met ICT en Onderwijs
 5. Vier in balans: Nederland
 6. Vier in balans: Suriname
 7. ECOIS-suggesties voor de MINOV-agenda
 8. Signalement – voor u gesignaleerde nieuws en interessante websites
 9. Over ECOIS
 10. Tot slot

Redactie: Pieter van der Hijden, Marco Ligtvoet, Lucenda Plet, Ton Wolf.
Centraal email-adres: info@ecoisonline.org. Website: http://www.ecois.sr.

1 Kom naar de ECOIS-jaarconferentie op woensdag 13 april 2011

Op 13 april vindt de Ecois-jaarconferentie “Onderwijs & ICT” plaats. Ze bestaat uit zeven presentaties uit binnen- en buitenland plus een workshop. Ook krijgen de deelnemers een CD-ROM met programma’s, leermiddelen en documentatie. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 100.

Het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname (ECOIS) organiseert op woensdag 13 april 2011 voor het tweede jaar op een rij een conferentie over “Onderwijs & ICT”. Op deze conferentie kunnen Surinaamse onderwijs- en training-professionals in één dag up-to-date geraken van nieuwe ontwikkelingen in het buitenland en een aantal interessante projecten in Suriname zelf. Ook gaan zij korte tijd zelf aan de slag in een workshop. Tot slot krijgen zij een CD-ROM mee gevuld met nuttige programma’s, voorbeelden van digitale leermiddelen en documentatie.

Dit jaar dient het “Vier-in-balans”-model als leidraad. De deelnemers krijgen over elk van de vier componenten van dit model (visie, deskundigheid, leermiddelen, infrastructuur) een presentatie over wat elders speelt en wat de Surinaamse agenda zou kunnen inhouden. Daarnaast krijgen zij drie praktijkvoorbeelden uit Suriname, waaronder een update van het Fab Lab.

De Ecois-jaarconferentie vindt plaats op woensdag 13 april 2011 van 8.00 (inloop), 8.30 – 14.00 uur in het University Guesthouse, Leysweg, Paramaribo. De kosten van deelnemen bedragen SRD 100. Inschrijven kan via de ECOIS-website of HIER. Betalen kan vooraf contant bij het IOL-secretariaat of via een overschrijving naar bankrekening 10.74.997 (DSB) of 151.89.533 (RBTT) van het IOL onder vermelding van “ECOIS-jaarconferentie” en uw naam. Er kunnen maximaal 100 mensen deelnemen.

2 Training “Moodle voor docenten”

PTC organiseert zeer binnenkort een training “Moodle voor docenten”. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de PTC-docenten, maar er zijn ook enkele plaatsen voor anderen beschikbaar. Heeft u belangstelling, neem dan met spoed contact op met Dereyl Wazir van PTC (tel. 490328 of 490370, e-mail D.Wazir@ptc.edu.sr).

3 Studie-avond over gaming; aanloop tot nieuwe cursus

ECOIS organiseert een gratis studie-avond over gaming op maandag 4 april van 18-21 uur (inloop 17.30 u.) in lokaal A7 van het IOL op de Campus aan de Leysweg te Paramaribo.

Deze avond is bedoeld voor iedereen die professioneel geïnteresseerd is in gaming ten behoeve van onderwijs, training, organisatie-ontwikkeling en beleidsvorming.

Het programma bestaat dit keer uit:

 • uitwisselen van nieuwe ontwikkelingen
 • kennismaken met het computerprogramma GameMaker
 • informatie over ISAGA 2011 (congres en summer school)

GameMaker is een gratis computerprogramma waarmee docenten (maar ook studenten!) zelf computergames kunnen maken. De studie-avond vindt in een computerlokaal plaats. U leert zelf een begin te maken met GameMaker. Heeft u een memorystick of een eigen laptop bij u, dan kunt u het programma kopiëren voor eigen gebruik. U kunt het programma ook zelf downloaden vanaf http://www.yoyogames.com (de basis-versie is gratis).

Wil u daarna meer leren over computergames en ze zelf gaan ontwikkelen met GameMaker, dan raden we de cursus “Computergames maken voor docenten” aan. Deze cursus bestaat uit twee contactbijeenkomsten in Suriname en werkt verder via afstandsonderwijs vanuit Nederland. Ze start eind april en kost SRD 400. Daarvoor krijgt u ook twee boeken en bijbehorende software.

ECOIS, het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname, organiseert deze studie-avond. Ze is gratis, maar wel is van tevoren inschrijven gewenst. Dat kan via de website van ECOIS op http://www.ecois.sr.

4 Surinaamse overheid op vier fronten actief met ICT en Onderwijs

In de afgelopen twee maanden heeft de Surinaamse overheid op vier fronten activiteiten ontplooid die te maken hebben met ICT en Onderwijs:

 • MINOV organiseerde een seminar dat de start moet vormen voor een later dit jaar op te leveren beleidsnota rond onderwijs & ICT.
 • AdeKUS organiseerde een seminar over de plannen van CKLN (Caribbean Knowledge and Learning Network, een werkarm van Caricom) om ook in Suriname te komen tot een National Research and Learning Network (NREN). Dat is een netwerk van hoogwaardige dataverbindingen ten behoeve van onderwijs- en researchinstellingen.
 • Het Ministerie van TCT organiseerde een seminar om draagvlak te verwerven voor een strategisch vijfjarenplan voor de Caricom op het gebied van “ICT for Development” (ICT4D). Dat gaat over veel verschillende zaken, maar óók over het belang van ICT voor het onderwijs én het belang van ICT-opleidingen voor tal van beroepsgroepen waaronder leraren.
 • De Telecommunicatie-autoriteit Suriname (TAS) organiseerde een bijeenkomst met NGO’s over het National School Connectivity Plan van de International Telecommunications Union (ITU). De laatste streeft ernaar dat elke school op internet wordt aangesloten en wil via projecten per land dat doel dichterbij brengen.

Bij alle vier deze activiteiten heeft ECOIS een eigen inbreng gehad. Onze input voor de MINOV-agenda treft u verderop in deze nieuwsbrief aan.

5 Vier in balans: Nederland

De Vier in Balans Monitor is de jaarlijkse uitgave van de Nederlandse stichting Kennisnet over het gebruik en het rendement van ict in het onderwijs. Hij is gebaseerd op onafhankelijk onderzoek en gaat over het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Kennisnet heeft de belangrijkste ontwikkelingen en nieuwe inzichten over wat in het onderwijs wel en niet werkt met ict, hieronder samengevat. Deelnemers aan de ECOIS-conferentie van 13 april 2011 krijgen een exemplaar van het volledige rapport; het is ook te downloaden via www.kennisnet.nl.

vier-in-balans

Gebruik

Driekwart van de leraren gebruikt computers tijdens de les. Jaarlijks groeit dit aantal met 2 à 3%. Als deze groei gelijk blijft, zet over tien jaar elke leraar computers in bij het lesgeven.

Gemiddeld geven leraren ruim 8 uur per week les met computertoepassingen.Over drie jaar, verwachten zij, zal dat ongeveer 11 uur per week zijn: een toename van ruim 30%. De meest gebruikte ict toepassingen zijn internet, oefenprogramma’s, tekstverwerking en elektronische leeromgevingen. Een groeiend aantal leraren gebruikt steeds meer verschillende toepassingen: het ict-repertoire wordt steeds gevarieerder.

Leraren vinden dat de onderwijstijd die leerlingen op school achter de computer kunnen doorbrengen, begrensd is: 8-15 uur per week. Dit kan meer worden wanneer leerlingen buiten school meer taken met de computer uitvoeren. Ook leraren zelf werken steeds meer thuis op de computer aan schoolwerkzaamheden: gemiddeld ruim 5 uur per week. De verwachting is dat ict in toenemende mate een integratie tot stand zal brengen van het leren op school en buiten school. Dit schept rijkere leercondities voor leerlingen en leidt ook tot veranderingen in het leraarsberoep.

Rendement

Gemiddeld zijn acht van de tien managers in het onderwijs tevreden over het rendement dat de investeringen in ict voor hun school tot nu toe hebben opgeleverd. De belangrijkste onderwijsbijdragen die zij toeschrijven aan ict zijn:

 • aantrekkelijker onderwijs
 • rijkere leeromgeving
 • meer mogelijkheden voor onderwijs op maat en zelfstandig leren.

Naast deze opvattingen van onderwijsprofessionals is er ook steeds meer empirische evidentie dat ict bijdraagt aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs. Daarbij moeten wij wel aantekenen dat deze opbrengsten zelden uitsluitend aan ict zijn toe te schrijven, maar samenhangen met de evenwichtige inzet van de bouwstenen visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal, ict-infrastructuur en leiderschap.

Visie

Managers vinden dat er op centraal niveau een visie op het gebruik van ict is vastgelegd. Leraren daarentegen zijn van mening dat het gebruik van ict voor onderwijsdoeleinden dikwijls wordt overgelaten aan hun persoonlijke voorkeur. Op de meeste scholen ontbreken inhoudelijke afspraken over de didactische inzet van ict. Veel leraren hebben behoefte aan een visie die binnen de school breed gedragen wordt en in samenwerking met leraren is ontwikkeld. Kennisoverdracht is en blijft wat leraren betreft de belangrijkste onderwijsvorm, daar willen leraren wel veel meer ict bij gaan inzetten.

Deskundigheid

Deskundigheid en visie hangen nauw samen. Als leraren de visie achter het onderwijs met ict niet ondersteunen, is hun motivatie gering om de nodige vaardigheden onder de knie te krijgen of toepassingen in praktijk te brengen. Ict-competente leraren zijn deskundig op drie domeinen: vakinhoud, didactiek en ict. Leraren beschikken meestal wel over technische ict-vaardigheden, maar als het aankomt op didactisch gebruik is er een behoorlijke groep die onvoldoende bekend is met de mogelijkheden die ict te bieden heeft. Ruim 40% van de leraren vindt zich onvoldoende toegerust om vol zelfvertrouwen les te geven met ict.

Infrastructuur

Scholen investeren vooral in snellere internetverbindingen en aanschaf van digitale schoolborden. Vrijwel alle scholen hebben de afgelopen drie jaar digitale schoolborden aangeschaft. Gemiddeld beschikken scholen over een computer voor elke 4 à 5 leerlingen. Desktopcomputers worden geleidelijk aan vervangen door laptops. Ook komt het steeds vaker voor dat leerlingen hun eigen laptop mee naar school nemen. Een groeiend aantal leraren meent dat voor effectief gebruik van ict in het onderwijs elke leerling een eigen laptop zou moeten hebben.

Digitaal leermateriaal

De meest gebruikte computerprogramma’s in het onderwijs zijn standaard kantoortoepassingen zoals tekstverwerker, internetbrowser en e-mail. Dit zijn tools, programma’s zonder leerinhoud. Daarnaast maakt iets meer dan de helft van de leraren ook gebruik van vakspecifieke oefenprogramma’s en methodegebonden software.

Ongeveer 15% van het leermateriaal in het basis- en voortgezet onderwijs is digitaal. In het middelbaar beroepsonderwijs is meer digitaal leermateriaal voorhanden: 40%. In alle drie de onderwijssectoren leeft de verwachting dat het aandeel van digitaal leermateriaal in de komende driejaar met 15-20% zal toenemen. Er is veel vraag naar, maar de afgelopen tien jaar hebben geleerd dat het niet meevalt digitaal leermateriaal te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van leraren. Deze weerbarstige barrière is volgens deskundigen wel te doorbreken, maar alleen door een combinatie van maatregelen, met inzet van technologie, leraren, schoolleiders en overheid.

Leiderschap en samenwerking

Het leiderschap van managers bij de invoering van ict houdt vooral in dat zij leraren ruimte geven om te experimenteren. Daarmee ondersteunen zij vooral de computervoorhoede, de enthousiastelingen die affiniteit hebben met ict en zich aangetrokken voelen tot het verkennen van nieuwe mogelijkheden. Maar zij bieden te weinig ondersteuning aan leraren die minder affiniteit hebben met technologie.

Voor steeds meer ict-toepassingen is overtuigend aangetoond dat ict de kwaliteit en de productiviteit van het onderwijs kan vergroten. De uitdaging voor de komende periode is: de vrijblijvendheid in de inzet van ict te doorbreken en meer leraren in staat te stellen er meer rendement uit te halen. Schoolleiders vervullen daarbij een sleutelrol. Zij moeten de randvoorwaarden scheppen voor verdere opschaling van het ict-gebruik. Als leraren en managers wordt gevraagd welke randvoorwaarden in de komende periode de hoogste prioriteit verdienen, zijn de antwoorden verschillend: leraren kiezen voor betere materiële voorzieningen, managers leggen de prioriteit bij verandering in vaardigheden en opvattingen van de leraren. Het is mogelijk deze tegenstelling te doorbreken, maar dat vereist effectief leiderschap, gericht op een breedgedragen visie en gemeenschappelijke doelstellingen voor de inzet van ict.

De kwaliteit en het rendement van onderwijs verbeteren door inzet van ict kunnen leraren of schoolleiders niet alleen. Samenwerking binnen en tussen scholen blijkt de belangrijkste bron te zijn voor duurzame innovatie en professionalisering.

6 Vier in balans: Suriname

Een vier-in-balans monitor over Suriname bestaat nog niet. Daarom beperken we ons hier tot onze voorlopige indrukken:

 • Visie – Scholen willen graag meegaan met hun tijd en streven ernaar over een eigen computerlokaal te beschikken. Via dat laatste wil men de leerlingen cursussen MS-Word aanbieden en verder Cybercafé-diensten ten behoeve van het maken van werkstukken.
 • Deskundigheid – Deskundigheid van docenten in de inzet van ICT binnen hun vakgebied is beperkt. Binnen de lerarenopleidingen zitten dergelijke kennis en vaardigheden nog niet in het pakket. Sporadisch vindt bijscholing plaats, bijv. in het kader van een ontwikkelingsproject (“global teenagers” of “actief leren”) of bij het invoeren van een Elektronische Leeromgeving (“Moodle voor docenten”). De beheerders van de computerfaciliteiten op school zijn in de regel niet daarvoor opgeleid; óók bij de internet service providers ontbreekt trouwens deskundigheid (de grote providers zijn niet in staat om een interactieve website te hosten).
 • Leermateriaal – Het belangrijkste digitale leermateriaal dat gebruikt wordt is MS-Word. Incidenteel worden pc-applicaties en websites gebruikt. Vrijwel nooit is digitaal leermateriaal aan de Surinaamse situatie aangepast. Niet echt leermateriaal, maar wel een “tool” om leermateriaal aan te maken en beschikbaar te stellen is de Elektronische Leeromgeving Moodle. Deze is in opkomst. Na AdeKUS en IOL hebben nu ook FHR en PTC een eigen Moodle-site.
 • Infrastructuur – Langzaam maar zeker krijgen meer scholen de beschikking over een computerlokaal. Vaak zie je daar verschillende typen hardware, doorgaans geen lokaal netwerk en een beperkte en relatief dure internet-aansluiting.

Ook buiten het onderwijs staan de ontwikkelingen niet stil. In vergelijking met andere Zuid-Amerikaanse landen loopt Suriname voorop in GSM-gebruik. GSM en ook Internet is tot steeds verder in het bewoonde deel van het binnenland beschikbaar. Intussen biedt Natin een MBO-opleiding voor systeembeheerders aan en PTC een bachelor in de informatica. Daarnaast bieden vooral trainingsbureau’s allerlei productgebonden ict-trainingen aan. Maatschappelijk interessant zijn jaarlijkse evenementen zoals de Talent Factory en het initiatief om te komen tot een vrij toegankelijke werkplaats voor digitale fabricage, een Fab Lab.

7 ECOIS-suggesties voor de MINOV-agenda

ECOIS ziet de huidige stand van zaken van Onderwijs & ICT in Suriname als de typische uitkomsten van een bottom-up proces. Daar is op zich niets mis mee; innovatie begint vaak bottom-up. Wel is het zaak om dit bottom-up proces op de juiste wijze te faciliteren zodat er maximaal van de nieuwe ervaringen geleerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van technische infrastructuur, van te raadplegen deskundigen en, vooral, het stimuleren van het evalueren en delen van de opgedane ervaringen. Ook het opzetten van een vorm van jaarlijkse monitoring, bijv. een Surinaamse variant op de vier-in-balans monitor, zou heel nuttig zijn.

Langzaam maar zeker wordt de tijd dan rijp voor een top-down aanpak:

 • een expliciete visie van MINOV op onderwijs en ict en een vertaling daarvan in schoolvisieplannen met haalbare doelen per school per jaar plus ambitieuze doelen van MINOV zelf ten aanzien van het onderwijs aan volwassenen en/of speciale groepen;
 • een structurele aanpak van de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en technisch/administratief personeel (bijv. opstellen van generieke en domeinspecifieke functie-eisen op het gebied van digitale didactiek, opnemen daarvan in de pedagogische curricula en aanbieden van adequate bijscholing; bijscholing mogelijk maken in het binnenland);
 • een krachtige impuls voor het “localiseren” van digitaal leermateriaal (bijv. MINOV Schooltv met expertise op het gebied van zowel moderne media als de belevingswereld van kinderen in de stad, op het platteland en in het binnenland, omvormen tot een productiemaatschappij voor het aan de Surinaamse context aanpassen/creëren van multimediaal en interactief leermateriaal);
 • een krachtige impuls voor de technische infrastructuur (bijv. internet op elke school, een landelijke applicatie voor communicatie tussen MINOV en scholen t.b.v. beleid en beheer en opzetten van een adequate internet service provider ten behoeve van het onderwijs).

ECOIS levert daar met genoegen een bijdrage aan!

8 Signalement – voor u gesignaleerd nieuws en interessante websites

Dr. O’Too – City of Chemistry op Facebook

Facebook-applicatie van de Universiteit Utrecht ter ere van 2011 International Year of Chemistry. Scholen kunnen bovendien collectief aan een wedstrijd meedoen via http://www.drotoo.nl/.

Power of Research – the free science online game

With the innovative browser game concept “Power of Research” young people can for the first time assume the role of a researcher and experience the everyday life of an active scientist. The purpose is to provide an entertaining insight into the world of bioscience and to arouse an interest in research.

E & Eve’s Electrical Endeavors Beta Release

NL game waarin de principes van elektriciteitsleer worden geleerd.

Klokhuis Game Studio Home

GLO-leerlingen kunnen hun eigen games bouwen met de Gamestudio-website van Het Klokhuis.

Games in het onderwijs – Dossiers – leraar24

Op de bijscholingssite voor leraren (www.leraar24.nl) is één van de onderwerpen “games in het onderwijs”.

Van mond tot kont – game

VWO-student maakte als profielwerkstuk een game voor de inleidende biologieles over spijsvertering plus een kort promo-filmpje.

BBC – CBBC – Home: Free games, cool clips and more CBBC fun

CBBC is de kinderafdeling van de BBC met o.a. mini-games over educatieve onderwerpen.

Beter Gamen – website over games in onderwijs, zorg/hulpverlening en opvoeding

Beter Gamen is een website van twee auteurs/sprekers over gamen in onderwijs, zorg/hulpverlening en opvoeding met verwijzingen naar interessante literatuur en websites op dit gebied.

Wrts is een online overhoorprogramma

Voer je woordjes in en laat je overhoren.

NL game over armoede: PING – Poverty Is Not A Game

PING is een online spel voor gebruik in secundaire scholen, dat een basis moet bieden om met leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs een gesprek aan te gaan over armoede en wat het betekent om arm te zijn. Je kruipt in de huid van Jim of Sofia, die door omstandigheden op straat belanden en hun eigen weg moeten vinden.

Training Kit on participatory spatial information management and communication

Multimediale trainingskit (Engels en Spaans) om te leren hoe je samen met de lokale gemeenschap projecten opzet en uitvoert gericht op het verzamelen en verwerken van informatie over lokaties en land.

OneWorld.nl: Tien games die de wereld kunnen veranderen

Games zijn tegenwoordig niet alleen maar voor je vermaak, je kan er ook iets van leren. Deze webpagina beschrijft kort tien games (incl. hyperlinks) die op hun eigen manier een probleem in de wereld aan de kaak proberen te stellen. Speel de games en kom erachter wat u kunt leren van deze games om de wereld te verbeteren. Het gaat om:
* 3rd World Farmer
* Oliegarchy
* The Riverbed: An Eco-Noir Mystery
* Ayiti: The Cost of Life
* Darfur is Dying
* Climate Challenge
* Food Force & Free rice
* Against All Odds
* Enercities
* PeaceMaker

9 Over ECOIS

ECOIS, het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname, is in 2008 ontstaan als een initiatief van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), de Nederlandse Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en het Nederlandse adviesbureau Sofos Consultancy. Samen waren deze initiatiefnemers ervan overtuigd dat met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT), het Surinaamse onderwijs kwalitatief en kwantitatief sterk verbeterd zou kunnen worden. ICT werkt immers vaak motiverend, kan de efficiency van het onderwijs vergroten, maakt nieuwe didactische werkvormen mogelijk en bereidt de leerlingen/studenten voor op de toekomstige kennismaatschappij.

Dankzij een kleine UTSN-subsidie konden de drie partners samen een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Het team organiseerde workshops in Albina, Nieuw Nickerie en Paramaribo; enerzijds om professionals uit het onderwijs te informeren over de mogelijkheden van ict en anderzijds om met hen te discussiëren over concrete behoeften uit de Surinaamse onderwijspraktijk.

De haalbaarheidsstudie leerde dat aan ECOIS duidelijk behoefte was. Alleen ontbraken de middelen voor een structurele aanpak. SLO trok zich terug en IOL en Sofos gingen low-budget verder. Samen produceren zij jaarlijks een conferentie, zesmaal per jaar een Nieuwsbrief (500 abonnees), trainingen in het gebruik van de Elektronische Leeromgeving Moodle, studie-avonden over diverse thema’s zoals “gaming” en “het computerlokaal”. Daarnaast heeft ECOIS een goed gevulde website met onder meer materiaal van het MINOV-examenbureau en de MINOV-schooltv. ECOIS wil een stichting worden, een structureel budget verwerven voor reguliere activiteiten en in opdracht complexe projecten uitvoeren.

10 Tot slot

ECOIS is het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname. Het ECOIS-team bestaat uit: Pieter van der Hijden (pvdh@sofos.nl), Marco Ligtvoet (mjwligtvoet@hotmail.com), Lucenda Plet (p_lucenda@hotmail.com), Ton Wolf (a.j.g.wolf@gmail.com).

Het algemeen contactadres van Ecois is: info@ecoisonline.org. Vragen over bijeenkomsten kunt u stellen via administratie@ecoisonline.org. Inschrijven voor bijeenkomsten kan via onze website op http://www.ecois.sr.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin april 2011. Daarin presenteren we het definitieve programma voor onze jaarconferentie van woensdag 13 april 2011.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: